Seniormotion er en del af FHI - Fløng Hedehusene Idrætsforening. Vi deler derfor vedtægter med alle øvrige klubber i FHI. Herunder er gengivet FHI´s vedtægter.

FHI - Vedtægter 


Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter - 28. - 02 - 2007 

§ 1. Navn og hjemsted. 

Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. 
FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI’s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 

§ 2. Formål. 

FHI vil styrke medlemmers adgang til udøvelse af idræt. 

§ 3. Tilhørsforhold. 

Hovedbestyrelsen kan indmelde FHI i relevante landsforeninger, specialforbund og sammenslutninger. 

§ 4. Medlemmer. 

Stk. 1 Som medlemmer optages alle, der vedkender sig FHI’s vedtægter. 
Indmeldelse, kontingentbetaling og udmeldelse af en afdeling sker efter de af afdelingen vedtagne regler. Et medlem kan være medlem af flere afdelinger. 
Stk. 2 Hvis et medlem er i kontingentrestance i forhold til de af afdelingen vedtagne regler, kan det medføre udelukkelse fra afdelingens aktiviteter. 
Udelukkelse pga. kontingentrestance i én afdeling kan medføre udelukkelse fra andre afdelinger, efter de øvrige afdelingers beslutning. 
Stk. 3 Et medlem, der er udelukket fra en afdeling på grund af kontingentrestance, kan ikke optages som medlem i afdelingen igen før det skyldige beløb er betalt. 
Stk. 4 Medlemmer, der gennem længere tid har ydet en helt særlig indsats for foreningen, kan udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer udnævnes af hovedafdelingen på baggrund af en fyldestgørende indstilling. Det kan ske ved hovedafdelingens eget initiativ eller efter indstilling fra en afdeling. 

§ 5. Eksklusion af medlemmer. 

Stk. 1 Kun hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem fra FHI. 
En eksklusion medfører udelukkelse fra alle afdelinger i FHI, og udelukkelse for optagelse i alle afdelinger i FHI. 
Stk. 2 Beslutningen om eksklusion af et medlem kan kun tages på et hovedbestyrelsesmøde, hvor eksklusionen er et særskilt punkt på dagsordenen. Hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion kræver dog, at mindst 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer deltager i mødet, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer stemmer for eksklusion. 
Stk. 3 Hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion kan af det ekskluderede medlem indankes for det førstkommende ordinære eller ekstraordinære delegeretmøde. 

§ 6. Hæftelser og krav. 

Stk. 1 Den enkelte afdeling hæfter kun for sin egen økonomi og kan ikke gøres ansvarlig for andre afdelinger eller hovedafdelingen. 
Stk. 2 Hovedafdelingen hæfter kun for sig selv og kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for de enkelte afdelinger under FHI. 
Stk. 3 FHI’s medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse overfor FHI ud over kontingentforpligtelsen. 
FHI’s medlemmer har ingen krav på nogen del af FHI’s formue eller udbytte af nogen art. 
Stk. 4 Foreningens og afdelingernes likvide midler og formue kan kun indsættes på rentebærende konti i anerkendte pengeinstitutter eller placeres i obligationer, der er noteret på fondsbørsen. 

§ 7. Opbygning. 

Stk. 1 FHI består af en hovedafdeling samt en afdeling for hver idrætsgren, der er optaget i foreningen. 
Stk. 2 Hovedafdelingen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Sådanne udvalg refererer til hovedafdelingen. 

§ 8. Delegeretmødet. 

Stk. 1 Delegeretmødet er FHI´s højeste myndighed. 
Delegeretmøde skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med 14 dages varsel ved opslag på aktivitetsstedet. 
Stk. 2 Stemmeberettigede på Delegeretmødet er: 
• Forretningsudvalget 
• Formanden for hver afdeling 
• 2 delegerede fra hver afdeling 
Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde. 
Samtlige medlemmer af FHI har adgang til Delegeretmødet. 
Medlemmer har taleret og ret til at indsende forslag. 
Valgbare til Forretningsudvalget er personer, der er mindst 18 år. 
Delegerede til Delegeretmødet skal være mindst 16 år. 
Stk. 3 Dagsorden for Delegeretmøde skal mindst indeholde: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent og 2 stemmetællere. 
3. Optælling af tilstedeværende delegerede. 
4. Beretning til godkendelse. 
5. Regnskab til godkendelse. 
6. Budget for det kommende år. 
7. Indkomne forslag. 
8. Valg af medlemmer til Forretningsudvalget: 
a. formand (ulige år). 
b. næstformand (lige år). 
c. sekretær (ulige år). 
d. kasserer (lige år). 
e. 2 medlemmer (ulige år). 
f. 2 medlemmer (lige år). 
g. 2 suppleant (hvert år). 
9. Valg af 1 revisor (ulige år). 
10. Valg af 1 revisor (lige år). 
11. Valg af 2 revisorsuppleanter (hvert år). 
12. Eventuelt 
Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet, skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før Delegeretmødet. 
Stk. 5 Delegeretmødet er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal, med undtagelse af vedtægtsændringer og ophør af FHI. 
Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning. 
Skriftlig afstemning foretages, når blot en stemmeberettiget ønsker det. 
Stk. 6 Dirigenten, der leder delegeretmødet, underskriver referatet af delegeretmødet senest 14 dage efter delegeretmødets afholdelse. Det underskrevne referat arkiveres i mappe i hovedbestyrelsen. 
Stk. 7 Ved et forretningsudvalgsmedlems udtræden indkaldes en suppleant. 

§ 9. Ekstraordinært Delegeretmøde. 

Stk. 1 Et ekstraordinært Delegeretmøde indkaldes, når Forretningsudvalget, Hovedbestyrelsen eller en afdelingsbestyrelse begærer det. 
Indkaldelsen skal ske med motiveret dagsorden. 
Stk. 2 Hovedbestyrelsen har herefter pligt til at indkalde til det ekstraordinære Delegeretmøde senest 14 dage efter at begæringen er modtaget med varsel og regler som ved et ordinært Delegeretmøde. 
Stk. 3 I øvrigt gælder de samme regler for det ekstraordinære delegeretmøde som for det ordinære delegeretmøde. 

§ 10 Hovedbestyrelsen. 

Stk. 1 Hovedbestyrelsen er FHI’s højeste myndighed mellem Delegeretmøderne. 
Hovedbestyrelsen består af Forretningsudvalget og formanden eller en stedfortræder for hver afdeling. Under hovedformandens forfald træder næstformanden i ét og alt i formandens sted. 
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Hovedbestyrelsen udpeger de fornødne repræsentanter til råd, nævn og lign.
Stk. 2 Hovedbestyrelsen holder møde én gang pr. kvartal, eller hvis formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 
Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af Hovedbestyrelsens medlemmer, deriblandt hovedformanden eller næstformanden er til stede. 
Stk. 3 Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
Der skrives referat for de førte forhandlinger og vedtagelser. 
Stk. 4 Referatet fordeles til Hovedbestyrelsens medlemmer og godkendes på næstfølgende hovedbestyrelsesmøde. 
En kopi af referatet arkiveres i mappe i Hovedbestyrelsen. 

§ 11. Tegningsret for FHI’s hovedbestyrelse. 

FHI’s hovedbestyrelse tegnes af formanden og kassereren i forening eller af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer i forening. 

§ 12. Kassererens virksomhed. 

Stk. 1 FHI’s regnskabsår er 1.1.- 31.12. 
Stk. 2 Kassereren skal føre et specificeret regnskab over hovedkassens indtægter og udgifter. 
Stk. 3 Regnskabet fremlægges i revideret stand på det ordinære Delegeretmøde med status over Hovedbestyrelsens aktiver og passiver. 
Stk. 4 Revisorpåtegningen skal udvise, at beholdningerne er kontrolleret og fundet tilstede. 
Stk. 5 Kassereren kan betale regninger via Netbank eller check samt hæve på hævekort 

§ 13. Forretningsudvalget. 

Stk. 1 Forretningsudvalget, der er vælges på Delegeretmødet, forestår FHI’s daglige ledelse og er ansvarlig overfor Hovedbestyrelsen. 
Under hovedformandens forfald træder næstformanden i ét og alt i formandens sted. 
Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 
Forretningsudvalget holder møde efter behov. 
Stk. 2 Forretningsudvalget repræsenterer FHI udadtil og indgår de nødvendige aftaler med offentlige myndigheder m.v. 
Stk. 3 Forretningsudvalget er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, deriblandt hovedformanden eller næstformanden, er til stede.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
Stk. 4 Forretningsudvalget orienterer hovedbestyrelsen på først komne HB-møde. 

§ 14. Afdelings generalforsamling. 

Stk. 1 Afdelingens generalforsamling er afdelingens højeste myndighed. 
Afdelingen afholder en årlig generalforsamling inden udgangen af marts måned. 
Afdelingsgeneralforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved opslag på aktivitetsstedet. 
Stk. 2 Stemmeberettigede på afdelingens generalforsamling er: 
1. Medlemmer der har været medlem i mindst 30 dage. 
2. Afdelingens medlemmer der ikke er i kontingentrestance i afdelingen. 
3. For medlemmer under 16 år har én af forældre/værge pr. familie stemmeret. 
4. Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde. Ingen kan afgive mere end én stemme. 
Samtlige medlemmer af afdelingen og hovedbestyrelsen har adgang til og taleret på afdelingens generalforsamling. Afdelingens medlemmer har ret til at indsende forslag. 
Medlemmer af en afdelingsbestyrelse skal være mindst 18 år. 
Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer. 
Stk. 3 Afdelingsgeneralforsamlingen skal mindst have følgende punkter på dagsordenen: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent og 2 stemmetællere. 
3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede 
4. Beretning til godkendelse. 
5. Regnskab til godkendelse. 
6. Budget for det kommende år. 
7. Indkomne forslag. 
8. Valg: 
a. Formand (lige år) 
b. Kasserer (ulige år) 
c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) 
d. 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år) 
e. Revisorer (for 2 år) se § 14 stk. 7 
f. Revisorsuppleanter (for 1 år) se § 14 stk. 7 
9. Udpegning af 2 delegerede til FHI’s delegeretmøde. 
10. Eventuelt. 

Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet, skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Stk. 5 Forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges generalforsamlingen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, hvis blot en af de fremmødte stemmeberettigede ønsker det. 
Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Afdelingens generalforsamling kan beslutte at supplere afdelingsbestyrelsen med flere medlemmer. 
Stk. 7 Afdelingernes regnskab skal være underskrevet af afdelingernes bestyrelse. 
Afdelingerne skal have egne revisorer. 
Afdelingsregnskabet skal fremlægges for hovedafdelingens revisorer. 
Stk. 8 I tilfælde af, at der på en afdelings generalforsamling ikke kan vælges en bestyrelse, har dirigenten pligt til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Indtil der er valgt en ny bestyrelse er afdelingen under Forretningsudvalgets direkte ledelse. 
Stk. 9 Dirigenten, der leder generalforsamlingen, underskriver referatet af generalforsamlingen senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. En kopi af referatet arkiveres i mappe i afdelingen. 
Stk. 10 Afdelingerne varetager den pågældende idrætsgrens interesser under hensyntagen til helheden i FHI 

§ 15. Ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 1 En ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når afdelingens bestyrelse eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af motiveret dagsorden. 
Stk. 2 Afdelingsbestyrelsen har herefter pligt til at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest 14 dage efter, at begæringen er modtaget med varsel og regler som ved ordinær generalforsamling. 

§ 16. Afdelingsbestyrelse. 

Stk. 1 Bestyrelsen varetager afdelingens daglige drift. 
Stk. 2 Afdelingsbestyrelsen holder møde efter behov, eller hvis formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 
Stk. 3 Afdelingsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af afdelingsbestyrelsens medlemmer, deriblandt formanden eller kassereren, er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
Stk. 4 Afdelingsbestyrelsen fastsætter regler for indmeldelse, kontingentbetaling og udmeldelse af afdelingen. 
Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Stk. 5 Over afdelingsbestyrelsens møder skrives referat. Referatet godkendes på næstfølgende afdelingsbestyrelsesmøde. 

§ 17. Kassererens virksomhed. 

Stk. 1 Regnskabsåret er 1. januar - 31. december. 
Stk. 2 Kassereren skal føre et specificeret regnskab over afdelingens indtægter og udgifter. Det fremlægges i revideret stand på den ordinære generalforsamling tillige med status over afdelingens aktiver og passiver. 
Stk. 3 Revisorpåtegningen skal udvise, at beholdningerne er kontrolleret og fundet tilstede. 

§ 18. Tegningsret for FHI’s afdelinger. 
Stk. 1 FHI’s afdelinger tegnes i forening af formanden og et bestyrelsesmedlem. 

§ 19. Samarbejdsaftaler. 

Stk. 1 FHI’s afdelinger kan indgå samarbejdsaftaler med andre idrætsorganisationer. 
Stk. 2 Samarbejdsaftalen skal godkendes af hovedbestyrelsen, og en kopi af samarbejdsaftalen skal arkiveres i mappe i Hovedbestyrelsen. 

§ 20. Opløsning af en afdeling. 

Stk. 1 Beslutning om en afdelings opløsning kan kun tages på en, med dette formål indkaldt ekstraordinært generalforsamling. 
Stk. 2 Til vedtagelse af en afdelings opløsning kræves, at mindst 2/3 af de registrerede stemmeberettigede medlemmer deltager i generalforsamlingen og at mindst 5/6 af de på afdelingens generalforsamling tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, stemmer for afdelingens opløsning. 
Stk. 3 Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, foretages en vejledende afstemning. Er der flertal for opløsningen indkaldes til en ny generalforsamling. 
Stk. 4 Til vedtagelse af afdelingens opløsning på denne generalforsamling kræves, at mindst 5/6 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, stemmer for afdelingens opløsning. 
Stk. 5 I tilfælde af en afdelings opløsning deponeres afdelingens aktiver i FHI’s hovedafdeling. 
Stk. 6 Aktiver, der efter 5 år ikke er tilbageført til genetablering af en lignende afdeling, fordeles af Hovedbestyrelsen til ungdomsarbejdet i FHI’s afdelinger.
Stk. 7 En afdeling, der udtræder, betragtes som opløst. 

§ 21. FHI’s opløsning. 

Stk. 1 Beslutning om FHI’s opløsning, som en samlet forening, kan kun tages på et med dette formål indkaldt Delegeretmøde. 
Stk. 2 Til vedtagelse af FHI’s opløsning kræves, at mindst 2/3 af de delegerede deltager i Delegeretmødet, og at mindst 5/6 af de tilstedeværende delegerede stemmer for FHI’s opløsning. 
Stk. 3 Såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal delegerede til stede, foretages en vejledende afstemning. Hvis der er flertal for opløsningen, indkaldes til et nyt Delegeretmøde. 
Stk. 4 Til vedtagelse af FHI’s opløsning på dette Delegeretmøde kræves, at mindst 5/6 af de på Delegeretmødet tilstedeværende delegerede – uanset antallet af de fremmødte delegerede – stemmer for FHI’s opløsning. 
Stk. 5 I tilfælde af FHI’s opløsning fordeles FHI’s aktiver til kulturelt og socialt arbejde i FHI’s lokalområde. 

§ 22. Vedtægtsændringer. 

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun vedtages på et Delegeretmøde. 
Stk. 2 Ved ændringer af vedtægterne for FHI kræves mindst at 2/3 af de delegerede deltager i Delegeretmødet, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende delegerede stemmer for vedtægtsændringerne. 
Stk. 3 Er antallet af tilstedeværende delegerede stemmer mindre end 2/3 af det samlede antal delegerede, kan forslaget om vedtægtsændringer vedtages på et ekstraordinært Delegeretmøde uanset antallet af fremmødte delegerede, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte delegerede stemmer for forslaget. 

§ 23. FHI’s Idrætsudviklingskonto. 

Stk. 1 Støtte kan ydes i henhold til de bestemmelser, som er fastlagt og godkendt af Hovedbestyrelsen. 

Vedtægtsrevisioner: 

1. udgave vedtaget på FHI’s delegeretmøde den 28/02/2007. 
2. udgave vedtaget på FHI’s delegeretmøde den 26/03/2009. 
3. udgave vedtaget på FHI’s delegeretmøde den 31/03/ 2011. 
4. udgave vedtaget på FHI’s delegeretmøde den 19/04/2016.